tisdag 3 mars 2009

Tamiflu och resistens

Problemet med oseltamivir (Tamiflu) är att man i ett "icke pandemiskt läge" vid vanlig säsongsinfluensa överanvänder en av de viktigaste hörnstenarna för att motverka effekterna av en framtida influensapandemi. Att använda oseltamivir hur som helst för vanlig säsongsinfluensa är fullständigt förkastligt och skapar obönhörligt resistensutveckling. Dessutom sker resistensutvecklingen hos RNA virus (som influensa) snabbare än exempelvis antibiotikaresistensutvecklingen hos bakterier.
I Sverige är överanvändning inte ett särskilt stort problem. På andra håll är det värre. I exempelvis Japan behandlas en tredjedel av alla personer som insjuknar i influensa A infektioner med oseltamivir. Jag har svårt att tro att alla dessa tillhör riskgrupperna som skall prioriteras för oseltamivirbehandling vid influensa.
Vi har, tillsammans med miljökemisterna i Umeå, visat att oseltamivir inte bryts ner när substansen passerar reningsverk. Det innebär att höga halter oseltamivir kommer ut i omgivningen med risk för resistensutveckling hos naturligt cirkulerande influensavirus. Nu har man på kort tid uppnått ett läge där resistensutvecklingen går snabbt hos ett influensavirus. Det var en farhåga som ansågs osannolik för bara några år sedan när vi rapporterade om att oseltamivir är en biologisk aktiv substans som inte bryts ner i naturen.
Det finns ytterligare en dimension. Människan är den viktigaste djurarten för att cirkulera "humant anpassade influensa virus" som H1N1 och H3N2. Om många människor konsumerar oseltamivir utsätts humant cirkulerande influensavirus för ett högt tryck av oseltamivir. All tidigare erfarenhet när det gäller överanvändning av antimikrobiella substanser visar att resistens är oundvikligt. Det är bara en fråga om tid.
Strategin, om man vill behålla oseltamivir som ett viktigt läkemedel för att mildra effekterna vid en pandemi, bör vara att låsa in det tills det behövs. En sådan strategi kräver ett överstatligt agerande.
Här är referensen om du vill läsa mer om detta, minst sagt heta ämne.
Jerker Fick, Rickard H. Lindberg, Mats Tysklind, Paul D. Haemig, Jonas Waldenström, Anders Wallensten, Björn Olsen. Antiviral oseltamivir is not removed or degraded in normal sewage water treatment: implications for development of resistance by influenza A virus. PLOS One, October 2007.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar